Polityka Prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego  Sinmed24  

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pobieranych od Klienta w trakcie dokonywania przez niego zakupów w Sklepie Internetowym.

Definicje: Sklep Internetowy – Sklep internetowy dostępny pod adresem https://sinmed24.pl prowadzony przez Sinmed sp. z o.o.;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

Sinmed Sp. z o.o. – z siedzibą w Przyszowicach, przy ul. Granicznej 32b, 44-178 Przyszowice, NIP: PL6312665250, REGON: 365567681, której kapitał zakładowy wynosi 5,000 zł (wpłacony w całości);

Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje handlowe o Produktach;

Cookies – pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia, z którego korzysta Klient, podczas korzystania ze Sklepu Internetowego;

Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na stronie internetowej pod którą dostępny jest Sklep Internetowy, oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych; Ustawa o ochronie danych osobowych – RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane zbierane przez Sklep Internetowy, ich cel i podstawy prawne: Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. Warunkiem dokonania zakupów Produktów będących w ofercie Sklepu Internetowego jest wcześniejsza rejestracja Klienta. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym zakłada konto Klienta, w którym podaje następujące dane:

a)    imię i nazwisko oraz nazwa firmy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)

b)    adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)

c)    adres do doręczeń

d)    numer NIP

e)    e-mail

f)     telefon kontaktowy.

Podane przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Login i hasło, za pomocą których Klient będzie się logował na swoje konto, muszą być przez niego chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. Ze względów bezpieczeństwa sugeruje się, aby Klient zmieniał hasło co trzydzieści (30) dni.

W trakcie wizyty Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego pobieraną są, w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics, następujące informacje:

a)    adres IP oraz nazwa domeny,

b)    używany typ przeglądarki internetowej,

c)    typ systemu operacyjnego.

Sklep Internetowy pobiera w sposób automatyczny dane geograficzne, a także dane dotyczące działalności wykonywanej przez Klienta, które służyć będą tylko i wyłącznie w celu personalizacji oferty Sklepu Internetowego. Podczas procesu rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zaznaczenia właściwego pola w dostępnym formularzu rejestracyjnym.

1)   Administratorem danych osobowych jest Sinmed sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach, przy ul. Granicznej 32b, 44-178 Gliwice, NIP: PL6312665250, REGON: 365567681, tel. +48 32 729 82 36, email: sklep@sinmed.pl, który przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie:  

a)    Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – Twojej zgody, w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www,

b)    Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w celu wykonania łączącej Administratora z tobą umowy, w tym dokonywania płatności, odstąpienia od umowy, obsługi reklamacji,  odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowaniem się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją umowy,

c)    Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Admnistratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych,

d)    Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów Administratora, kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon, obsługi Twoich zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacją należności, przechowywaniem danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności.  

2)   Na podstawie RODO masz prawo do:  

2.1.        Żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO):  

a)    Uzyskania informacji o celach przetwarzania danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

b)    Uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: tomasz.wienczirsz@sinmed.pl  

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.  

2.2.        Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO):  

a)     jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

b)     masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.  

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania Twoich danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: tomasz.wienczirsz@sinmed.pl

2.3.        Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO):  

a)    gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w którym zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b)    wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

c)    Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

d)    wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

e)    wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.   Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.   Jeśli chcesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: tomasz.wienczirsz@sinmed.pl    

2.4.        Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO):  

a)    gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

b)    twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

c)    gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: tomasz.wienczirsz@sinmed.pl    

2.5.        Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO):  

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:  

a)    Przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

b)    Przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego  

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: tomasz.wienczirsz@sinmed.pl    

2.6.        Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO):  

a)    Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

b)    Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).  

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: tomasz.wienczirsz@sinmed.pl  

2.7.        Prawo do cofnięcia zgody:  

a)    Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

b)    Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: tomasz.wienczirsz@sinmed.pl    

Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

3)   Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym działania Administratora Sklepu Internetowego w realizacji umowy kupna sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności operatora oprogramowania IdoSellShop, w którym prowadzimy Sklep internetowy tj. IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia) tj. FEDEX EXPRESS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

4)   Newsletter

Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera. W tym celu musi podać swój adres e-mail w polu dotyczącym Newslettera, lub w trakcie rejestrowania konta w sklep.certum.pl zaznaczyć pkt. - Tak, jestem zainteresowany nowymi produktami Sinmed sp. z o.o. i chciałbym otrzymywać informację o nowych ofertach.

5)   Cookies

Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w pamięci masowej urządzenia, z którego korzysta Klient, zapisywane są pliki Cookies typu DubleClick, które zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez niego z zawartości Sklepu Internetowego (zawierają losowo generowany 18-cyfrowy, niepowtarzalny identyfikator przypisywanych do przeglądarek internetowych zainstalowanych na konkretnych urządzeniach Klienta). Identyfikator danego urządzenia zapisany w pliku Cookie typu Double Click dodawany jest do listy remarketingowej, która przechowywana jest na serwerach firmy Google, grupowana następnie według określonych kategorii. Informacje zapisane w plikach Cookies, znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Klienta, są później wykorzystywane w ramach remarketingu. Remarketing polega wykorzystaniu danych zebranych w plikach Cookies, przez dostawców zewnętrznych, w celu wyświetlania reklam w oparciu o dane zebrane w czasie korzystania przez Klienta z zawartości Sklepu Internetowego. Klient może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików Cookies, za pomocą opcji wyłączania reklam Google, lub na stronie Network Advertising Initiative. Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Klienta, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.

6)    Ochrona danych osobowych Klienta

1)     Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest Sinmed Sp. z o.o. 

2)     Klient zobowiązany jest do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym, przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie.

3)     Klient ponosi odpowiedzialności za działania spowodowane wykorzystaniem loginu i hasła przez osobę trzecią.

4)     Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy o pozyskaniu przez osobę trzecią jego loginu i hasła.

5)     Strona internetowa pod którą dostępny jest Sklep Internetowy, proces logowania się Klienta do Sklepu Internetowego, zakładania konta Klienta, także dokonywania zakupów, zabezpieczana jest poprzez stosowanie certyfikatu SSL.

6)     Dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia zna tylko Klient i Sinmed Sp. z o.o. gwarantuje, że nikomu te dane nie zostaną ujawnione. Klient ze Swojej strony też powinien zachować ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

7)        Postanowienia końcowe

1)     Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.

2)     Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel